jadralni center Portorož/sailing center Portorož

Jadralni center je kompleksen objekt, v katerem se prepleta več funkcij. V pritličju se nahajajo hangarji, večnamenska dvorana in servisni prostori jadralnih klubov, v nadstropju pa so predvideni prostori za gostinsko ponudbo in prenočišča za športnike. Zaradi občutljive lege med morjem in obalno promenado, je bilo veliko pozornosti usmerjene v kompozicijo stavbe ter v uporabo svetlih in naravnih materialov. V sklopu projekta je bil izdelan OPPN za obravnavano območje, kar je pripomoglo k celostni preobrazbi in revitalizaciji tega dela obale.

The sailing center is a complex building in which several functions intertwine. On the ground floor there are hangars, a multipurpose hall and other service spaces of sailing clubs. On the first floor there are facilities for a smaller restaurant and for accommodation. Due to the sensitive position between the sea and the coastal promenade, we focused on the composition of the building and on the use of bright and natural materials. Within the project, a spatial plan was prepared for the area which contributed to the overall transformation and revitalization of this part of the coast.